תקנון
מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר השירות של דרייבר

ברוך הבא לאתר השירות של דרייבר (להלן “האתר” או “היישום”), דרייבר ישראל בע”מ (להלן “החברה”). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד “התקנון”) ונועד להבהיר ולהבטיח לך כי נתונים שתמסור/י ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים המוצעים דרך האתר, יישמרו במאגרי מידע הרשומים אצל רשם מאגרי המידע למטרות שירותים אלו, ויעובדו רק בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך בעת שימושך באתר לפי המפורט בתקנון זה. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך במסגרת שימושך באתר. 
** תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתקנון זה בהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו באחת הדרכים המפורטות בתחתית התקנון על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

אופן השימוש שלך באתר

השימוש באתר אינו מיועד למשתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי להתקין את היישום או להשתמש בו. בתקנון זה, ‘מידע אישי’ משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים המוצעים או מופעלים דרכה, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין. ההרשמה לאתר וכן שירותים מסוימים המופעלים דרכה מחייבים שימוש במערכת מסרונים (SMS) או הודעות פנימית, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, טרם התקנת היישום לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך. האתר מספק מידע, שירותים ומוצרים (להלן ה-“תוכן” ו/או “תוכן האתר”) לנוחיותך. החברה עושה כל מאמץ כדי לוודא כי התוכן מהימן, אמין, נכון ועדכני, אולם תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך באופן ישיר או עקיף כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה ולא יהווה מקור לחבות מכל סוג שהוא של החברה כלפיך. החברה אינה אחראית לתוכן, לשירותים או למוצרים המוצעים או מסופקים או מתופעלים על-ידי גורמים וצדדים שלישיים דרך האתר. אם תבקש ליצור קשר מסוים מול גורם שלישי דרך האתר, התקשורת מול גורם זה, מסירת הפרטים אליו ואחריות לניהול הקשר והשירות מולו תהא על אותו גורם או על אחריותך. במקרה שכזה, מומלץ להתעניין בקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותו גורם טרם ההתקשרות מולו.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכנו – אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין: לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא. לשבש או להפר כל זכות של משתמש באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

הפרטיות שלך – איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

המידע שייאסף אודותייך במסגרת שימושך באתר ובשירותים המוצעים דרכה, יישמר במאגרי המידע הרשומים המשרתים את החברה, שבין מטרותיהם, בהתאם לצורך – ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות הדין. אינך נדרש למסור מידע לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול האתר או שירות המוצע דרכו, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים מסוימים דרכו. אנו מתחייבים לשמור את המידע האישי אודותייך במאגרי מידע רשומים כחוק ולפעול לפי המטרות החוקיות שלשמן נועדו. החברה או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך או אם תמסור מידע מיוזמתך בעת השימוש באתר או בשירותים נלווים לו, החברה תשתמש במידע רק על-פי תקנון זה או בהתאם להוראות כל דין. עיקר המידע אם כי לא כולו, שנאסף מעצם שימושך באתר, הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד לצורך הניהול והתפעול התקין של האתר ושל השירותים הנלווים לו, וכדי להתאימם להעדפותייך ולצרכייך, כמפורט להלן – מידע אנונימי בעת שימושך באתר, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי (לרבות נתוני מיקום אנונימיים) לצורך הפעלה תקינה של היישום או שירותים דרכו, שיפור איכות השירות, חווית השימוש, יצירת או הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט הסלולארי שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה ליישום, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר. Cookies האתר עושה שימוש ב-“עוגיות/קוקיס” (Cookies), קבצים באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה או של חברות הקשורות עימה בעת שימושך באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את היישום וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. קבצי הקוקיס מכילים מידע מגוון על אופן השימוש באתר, כגון הגדרות, משך השימוש הרציף, עמודים בהם ביקרת ושירותים בהם השתמשת. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה מהם מתופעלת האתר יוכלו לקדד את המידע האגור בהם. בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס מהמכשיר שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיס נועדו להקל עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח. מידע אישי מזוהה מידע אישי עשוי להכיל נתונים אישיים מזהים אודותיך אשר יישמרו במאגרי מידע המשרתים את החברה ורשומים על-פי חוק. המידע יישמר רק אם מסרת אותו מיוזמתך ובהסכמתך, במסגרת ההרשמה לאתר, השימוש בו, שימוש בשירותים נלווים המוצעים ומופעלים דרכו, או כל מידע שיידרש לצורך טיפול בפניות או דיווחים או בקשות היזומות כלפי החברה או מי מטעמה דרך האתר. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמתך. נתוני מיקום החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך על מנת לספק לך שירותי ניווט, איתור או איכון, ו/או כדי לספק לך מידע על האתר, תחנות או מרכזי שירות שנמצאים בקרבתך, או לצורך תפעול שירותים שיתבקשו על-ידך דרך האתר.

מידע, תמונות או תוכן אחר המועלה ישירות על-ידך

תוכן, פרטים אישיים, צילומים, תמונות או מידע אחר שיועלה או ישלח על-ידך דרך האתר או דרך שירותים נלווים המוצעים דרכו עשוי לעבור לחברות וגופים הקשורים עם החברה לצורך תפעול השירותים המבוקשים. בתוך כך, במקרה של תאונה או אירוע דרכים, דיווחים ותמונות שיועלו על-ידך לצורך קבלת שירות או מענה לפנייתך יועברו גם למוקד איתוראן, לחברות ביטוח ו/או חברות שירותי הדרכים והגרירה הרלוונטיות למקרה. כל מידע שיועלה ויועבר על ידך הינו באחריותך בלבד, ובהעלאתו הינך מתחייב כי אין ולא יהיה בו כדי להפר כל דין, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, או לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור.

האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים?

החברה לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת תקנון זה, או על-פי חובה שבדין, או לפי בקשתך, או במקרים הבאים: אם תפעיל או תרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות. לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת האתר המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, לרבות במקרה של תאונה או הזמנת שירות דרך האתר. במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין החברה, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לתקנון או בניגוד לדין. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או בחברה. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, על כל מגבלותיו ותנאיו. בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

קישורים או שירותים של צדדים שלישיים דרך האתר

ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לשירותים של גופים שלישיים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה, היא אינה מתחייבת לפקח על תוכנם, ואין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה על התכנים בהם, אמינותם או עדכניותם, או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בקישורים לשירותים חיצוניים, ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של נותני השירותים הרלוונטיים, ככל שקיימים, ו/או לפנות אליהם בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. ייתכן כי חלק מהשירותים הנלווים לאתר או מוצעים דרכה על-ידי גופים חיצוניים, יהיו כרוכים בתשלום, ובמקרה כזה יש לפנות לנותן השירות הרלוונטי לצורך קבלת מלוא הפרטים על כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה. כל תוכן המצוי באפליקציה, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של החברה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באתר כפופים לזכויות סימני המסחר של החברה, לרבות ולא רק לוחיות, שמות דגמים וכן לוגו החברה, סמליה וסמלי מותגיה.

האם האתר מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מכשיר המשתמש באתר לבין המחשבים התומכים בו מאובטח באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרו ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

זמינות האתר, מניעת גישה ואחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר או חלקים בה, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש. החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של פעילות האתר, השירותים המוצעים בו ו/או תוכנו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם או ייטען שנגרם לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש באתר או מחוסר שימוש באתר. למרות שהחברה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באאתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ו/או הסתמכותך על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן בתקנון זה ויפורסם באתר ו/או בהודעה אישית או כללית למשתמשים בה. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתקנון זה מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 30 יום אחרי פרסומם בהודעת מערכת או הודעה בעמוד הבית. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר פרסום ראשוני שלהם. המשך השימוש באתר הוא עדות להסכמתך לתנאים שתוקנו. אם לא, אנא הימנע מהמשך השימוש.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת הדרכים המפורטות בתחתית התקנון.

שונות

התקנון אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליף כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש בה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

שאלות, בקשות והערות

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר. 
או בכתובת: רח’ אחוזה 42 רעננה. 
באמצעות משלוח פקס למספר: 09-7445105 
בדוא״ל: info@drivr4u.co.il  
או בטלפון מס: 09-7449797. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באתר, על-ידי כל גורם, אנא פנה לחברה באחד האמצעים המפורטים לעיל.